153) ضعف تجهیزات علمی و فیزیکی و الکترونیکی، از بررسی ماهیّت بشقابهای پرنده/

عَلیٰ رَغم عکس هایی گـذرا و گـنگ کـه از ایـن اشیاء
گاهی گرفته شـده، هنوز شکل آنها بخوبی معلوم نشـده
است. دربرخی گزارشهای موثـّق، بجای دایره،اَشکال
هندسی چندضلعی – همچون هرم – مشاهده شده است؛
برخی دیگر از گزارشهای معتبر، وجود گنبدی سرخ
و درخشان – همانند گنبدهای مساجد مسلمانان – را بر
روی آنها ، گزارش داده؛ بلکه یکی از محققین آلمانی
معاصرمن(اینشتین) میگفت که: صداهایی درآن محیطِ
رؤیت بشقاب پرنده ، شنیده انـد ، که شباهت به صدای
((اذان)) مسلمانان (*1*) داشته است. و گاهی صدای
غـُرّش و انفجار از آنها بگوش می رسد. وجالب اینکه
همانند ((مثلث برمودا)) – که ذکرشد – نورهایی ازاین
((بشقابها)) بیرون میزده که از دیوار و سقف خانه نیز
گـاهـی عبور می نموده! و سایه ای برای خود دستگاه
آن(بشقاب پرنده) نمی بینند! (یعـنی حتی اگر از جلوی
منبع نور، مثل خورشید یا ماه عبورکنند، سایه ندارند).
**********************************
1- Der Ruf zum Gebet (ندا به سوی نماز=اذان)

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.